Điều khoản sử dụng

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi bạn truy cập và sử dụng website, bạn phải chấp nhận các điều khoản sau. Chúng tôi (Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc) có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.

Giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả và không hạn chế các hình thức sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc. Tất cả các nội dung sẵn có ở trên website thuộc bản quyền của người viết.

Thương hiệu “Trung Ngọc” và các sản phẩm được sử dụng website là tên thương mại đã được đăng ký.

Đề xuất và cung cấp

Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến  (“ý tưởng”) thông qua website này.
Nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây
·         Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là môt thông tin bí mật
·         Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng
·         Nếu Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc sẽ có đặc quyền đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến  ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc. Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Từ chối bảo đảm

Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc và các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung (Tên – Kích Thước – Giá Sản phẩm và các thông tin liên quan) của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc hoặc các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tính sẵn có của các sản phầm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Bạn nên kiểm tra liên hệ với Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể về tình trạng sản phẩm này.

Các liên kết siêu văn bản trên trang web này

Trang web này có thể chứa các liên kết do người dùng gửi lên và hoàn toàn có thể gây ra rủi ro, nguy hiểm cho bạn . Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc và Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này.

Tài nguyên truyền dẫn

Toshiba không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc nhận. Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

 

 

0903014942 Hotline